Demonstrationsanläggningarna

    

 

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, som leds av Energikontor Sydost, är nu tre olika mindre anläggningar i sydostregionen i olika stadier av byggnation. Projektet syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till fulldrift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme. Målet är att genom exempel öka produktionen av förnybar el genom att främja lokal, biobränslebaserad elproduktion.


Tekniker

Emåmejeriet i Hultsfred har byggt en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.

Sörbyverket i Ronneby har byggt en anläggning för våt ånga, en ångturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning.

Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral har kompletterats med en ORC-enhet (organisk rankinecykel) för elproduktion. 

 

   


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2020.
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige.

 

Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP