Cirkulär ekonomi - en hållbar affärsmodell

Framtiden ligger i att erbjuda produkter och tjänster som är hållbara, återvinningsbara och där enbart förnybar energi används. Energikontor Sydost är med och utbildar företag och offentliga verksamheter i cirkulär ekonomi.

 

Cirkulär ekonomi - en hållbar affärsmodell

 

Till skillnad från den linjära ekonomin som bygger på att producera och konsumera för att sedan slänga, så bygger den cirkulära ekonomin på att material och energi ingår i kretslopp och att affärsmodeller och verksamheter bygger på en sådan kretsloppsekonomi.

 

I praktiken kan det vara att skapa produkter vars delar enkelt kan återvinnas, att återbruka saker istället för att skaffa nya och att använda avfall i andra processer istället för att slänga det. 

 

Ur energiperspektiv kan det innebära att se över vilka energikällor som används för el, värme och transporter och hur effektiv användningen är. Cirkulär ekonomi är i sig en energibesparing eftersom materialen reda är utvunna.

 

Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta sätt för att minska matsvinnet och att använda resterna för biogasproduktion.  Ett annat exempel är att använda restvärme från en industri för att till exempel värma upp en simhall, vilket minskar åtgången på primärenergi.

Ytterligare exempel är att använda vatten från en fiskodling som gödning åt en tomatodling som i sin tur renar och återför vatten till fiskodlingen.

 

 

Industriell symbios - att leva av varandras material eller avfall

En variant av cirkulär ekonomi kallas industriell symbios. 

 

Industriell symbios är ett sätt för företag att i samverkan hitta möjligheter att nyttja det ena företagets avfall som råvara till ett annat företag, därav ordet "symbios" - att precis så som vissa växter och djur i naturen, använda och utbyta varandras material för att överleva.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/435927_medium_Sk%C3%B6rdare.pngGenom industriell symbios går det att minska behovet av både råmaterial och avfallshantering, samt sänka energiförbrukning och skapa nya affärsmöjligheter. 

 

Några exempel på industriell symbios: 

  • Att använda rester från skogsbruk (grenar och toppar) för att producera el och värme, i till exempel ett fjärrvärmeverk, vars aska sedan återförs till skogen som gödning. 
  • Biogas där matavfall kan producera fordonsbränsle med låg klimatpåverkan

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/400/media/414624_medium_Biogascirkel_16x9.png

Läs gärna mer om cirkulär ekonomi på:

 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/delegation-cirkular-ekonomi.html

 

http://www.recycling.se/

 

http://circulareconomy.se/ 
 

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling.html