Kommunalt samordnad varudistribution

 

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören till den kommunala verksamheten. Leverantörens fordon bidrar till luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp samt trängsel i stadskärnan och runt känsliga enheter som exempelvis skolor och dagis. Det bör därför ligga i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt.

 

Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet
att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.  Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen.

 

 

 

 

Vi driver ett nationellt centrum för kommuner som vill införa samordnad varudistribution - läs mer på samordnadvarudistribution.com.


Energikontor Syd arbetar med samordnad varudistribution eftersom det ger stor effekt på antalet transporter, vilket minskar koldioxidutsläppen. Sedan 2013 har vi arbetat med samordnad varudistribution tillsammans med kommunerna inom verksamhetsområdet. Sedan samarbetet inleddes har det hänt en hel del.

Vissa kommuner arbetar med driften av ett redan implementerat system, vissa kommuner står i startgroparna för en implementering och vissa kommuner har en förstudie som grund för att få till stånd ett politiskt beslut.


 

Energikontorets insatser inom samordnad varudistribution

Boken ”Kommunal samordnad varudistribution. Logistik och kapacitetshöjande åtgärder i kommuners varuförsörjning”  (2020) - Ett tidsdokument över hur kommuners varuförsörjning ser ut på 2010-talet och som pekar ut vägen framåt för samlastning i Sverige. Boken är även en resumé över Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistributions arbete under åren 2018–2020. Vill du beställa boken, kontakta Fredrik Mårdh. 

 

Rapport om samlastningens roll vid kris och beredskap -
Kommunal samlastning och krisberedskap: erfarenheter från 2020

 

KOSAVA - implementering av samlastning (2016-2019)

 

Nationellt centrum kommunal samordnad varudistribution (2018-2020)

 

Ladda ner informationsbladet Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution

 

Gävleborg län - förstudie region Gävleborg - miljökonsekvensutredning för införande (2018) 

 

Blekinge län - förstudie och upphandling av samordnad varudistribution (2013-2015)

 

Kronobergs län - förstudie och upphandling av samordnad varudistribution (2013-2015) 

 

Broschyr om vad samordnad varudistribution är (2014)

Så jobbar vi med samordnad varudistribution

Energikontor Syd kan, via uppdrag, stötta kommunerna i detta arbete genom: 


•Framtagande av förstudie

•Behjälpliga inför politiska beslut

•Stöttning i förberedelser kring upphandlingsunderlag

•Stöd till kommunala projektledare/projektgrupper

•Stöttning vid implementeringsfasen

 

 

Se våra filmer om samordnad varudistribution

Våra filmer visar hur kommunal samordnad varudistribution fungerar och hur Nationellt centrums experter kan stötta kommuner i processen. Du får också träffa representanter från olika kommuner som infört samordnad varudistribution och höra om resultat och deras erfarenheter.

 

Om samordnad varudistribution i Växjö kommun 

Vad samordnad varudistribution går ut på, besparingspotential och hur det fungerar ute i verksamheten får du veta mer om i denna korta film. Energikontor Syd har stöttat kommuner i  Kalmar, Kronoberg och Blekinge län med för. Erfarenheterna från Växjö kommun, som implementerade samordnad varudistribution redan 2010, beskrivs. (Från 2015)

 

 

Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn

Om erfarenheter av samordnad varudistribution i tre av Skånes kommuner. (2019)
 


 

Om 10 års erfarenheter av digitalisering och e-handel i Uppsala

Jessica Paulsen, samordnare i Uppsala kommun, berättar om deras erfarenheter av samordnad varudistribution, digitalisering och e-handel. (2019)
 


 

Om fördelen med gemensamt beställningssystem i Södertörnskommunerna

Olof Bohlin, Södertörns kommuner, berättar om hur åtta kommuner samordnar sina varudistributioner med ett gemensamt beställningssystem.  (2019)
 


 

Om segmenterade upphandlingar och lokala leverantörer i Växjö

David Braic, tidigare upphandlinsgchef på Växjö kommun, berättar om möjligheterna med samordnad varudistribution och Växjös kommuns erfarenheter av segmenterad upphandling. (2019)
 


 

Om fördelarna och vinsterna med samordnad varudistribution

Olof Moen, trafikforskare på Göteborgs universitet, berättar om fördelarna och vinsterna med samordnad varudistribution, samt vad det innebär att införa denna affärsmodell. (2019)

Digitala kurspaket

Samordnad varudistribution är och har under hela 2000-talet varit en het fråga bland Sveriges kommuner. Regeringsuppdraget Nationellt centrum för KOSAVA har genom kompetensutvecklingsinsatser under perioden 2018 - 2020 utbildat ett 30 tal nya kommuner och via Nätverksträffar utbytt ny kunskap med 43 befintliga samdistributionskommuner. I samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har centrumet parallellt tagit fram ett samlat kunskapsunderlag (Kommunal samordnad varudistribution. Logistik och kapacitetshöjande åtgärder i kommuners varuförsörjning) i syfte att ge en samlad bild av samordnad varudistribution till och med 2018.

 

Affärsmodellen är under ständig progress genom kommuner som utmanar med nya goda upphandlingsexempel av samdistributionslösningar. Fokus framåt ligger kring mer standardisering av logistik och avtalsvillkor kopplade till digitaliserade inköpsprocesser som handfasta verktyg för att göra modellen än mer robust och anpassad till mer nyttor inom det kommunala uppdraget.

Samhällsekonomiska nyttor från samordnad varudistribution inkluderar minskade utsläpp, minskad trängsel i trafiken, ökad trafiksäkerhet, ökad andel lokala producenter som anbudsgivare i kommunens upphandlingar, samt kapacitetshöjande åtgärder som ökad service till mottagande enheter och ökad kontroll av inköpsprocessen som ger kostnadsbesparingar. Därutöver en ökad kris och beredskap – en direkt följd av kommunal samdistribution som medför att kommunerna står mer välrustade inför sitt ansvar att uppfylla krisberedskapens tre gällande principer; Ansvar, närhet- och likhetsprincipen.

 

Ta del av Nationellt centrums kurspaket digitalt, framtaget 2020;

 

Intresse och drivkrafter bakom samordnad varudistribution

Modell för kapacitetsutveckling av kommuners varuförsörjningskedja


Workshop 1

Introduktion till samordnad varudistribution

Om transportupphandling

Inventering och behovsanalys inför optimerad transportupphandling

 


Workshop 2

Digitaliserade logistik och inköpsprocesser maximerar nyttor i kommuners  varuflöden

Inköpsprocessen

 


Workshop 3

Drivkrafter för mer svenska livsmedel

Kostnads-nyttoanalys som politiskt beslutsunderlag

Kommunexempel på besparingspotentialer med samordnad varudistribution

Sammanfattning och utblickar för samordnad varudistribution

 

Länkar