Remisser och konsultationer

Energikontor Syd är ofta remissinstans för kommuner, regioner och länsstyrelser inom vårt verksamhetsområde. Vi svarar även på nationella remisser och EU-konsultationer.  

 

2022

 • Länsstyrelsen Blekinge. Åtgärdsprogram 2022-2025.

2021

 • Region Blekinge. Regional utvecklingsstrategi för Blekinge län - Växtplats Blekinge (RUS) 
 • Länsstyrelsen Kronoberg. Kronobergs miljömål 2021-2030
 • Länsstyrelsen Kalmar län. Åtgärdsprogram för miljömålen i Kalmar län.
 • The European Committee of the Regions (CoR), Joint vision of the long-term future of cross-border cooperation in the European Union.

2020

 • Infrastrukturdepartementet, Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet
 • Mönsterås kommun, Lokala miljömål Mönsterås kommun 2020–2025
 • Infrastrukturdepartementet, SOU 2019:63 Mer biogas! För ett hållbart Sverige

2019

 • Länsstyrelsen i Blekinge, Klimat och energistrategi för Blekinge 
 • Länsstyrelsen Kalmar län, Klimat och energistrategi för Kalmar län
 • Region Kronoberg,  Aktualisering 2019 av Gröna Kronoberg 2025 
 • Regionförbundet i Kalmar län, Handlingsprogram – Fossilbränslefri region
 • Tillväxtverket, Remiss med konsekvensutredning och förslag till ändring av Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

2018

 • Länsstyrelsen i Kronobergs län, Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025    
 • Region Blekinge,  Attraktiva Blekinge 2014-2020    

2017

 • Länsstyrelsen i Bleking, Ett hållbart Blekinge    
 • Länsstyrelsen i Blekinge, Mat & Livsmedelsstrategi i Blekinge 2018-2025    
 • Region Blekinge, Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029     
 • Region Kronoberg, Cykla i gröna Kronoberg!     
 • Region Kronoberg, LänstransportplanförKronobergs län 2018–2029    
 • Ronneby kommun, Miljöprogram Ronneby kommun 2017-2020samt handlingsplan    

2016

 • Energimyndigheten, Strategi för ett mer resurssnålt samhälle och energieffektiva transporter
 • Europeiska kommissionen, A sustainable bioenergy policy for the period after 2020

2015

 • Energimyndigheten, Havsbaserad vindkraft-M2015/2349/Ee    
 • Finansdepartementet, Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016
 • Kalmar kommun, Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun     
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län, Förslag till kompletterande tema till Åtgärdsprogram: Hållbar Konsumtion     
 • Oskarshamns kommun, Ny plan för energi- och klimatarbetet 2016-2020    
 • Regionförbundet södra Småland, Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2015-2025    

2014

 • Länsstyrelsen i Blekinge,  Regional handlingsplan för klimatanpassning        
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regional handlingsplan för klimatanpassnin        
 • Länsstyrelsen Kalmar län, Regional handlingsplan för klimatanpassning         
 • Länsstyrelsen Kalmar län, Förslag till regionalt åtgärdsprogram, Temaområde – Klimat och energ        
 • Regionförbundet södra Småland, Regionala Innovationsstrategin (RIS) 

2013

 • Kalmar kommun, Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun

2012

 • Landstinget i Kalmar län, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län, Nya regionala miljömål
 • Regionförbundet södra Småland, Trafikförsörjningsprogram för södra Småland