Kunskapsbank

Försäkringar och risker vid persontransporter med fordon utan trafikförsäkring

Publicerad: 2022-05-30


Sammanställd kunskap för att framtidssäkra upphandlingar och utförande av persontransporter med elcykel

Försäkringar och risker vid persontransporter med fordon utan trafikförsäkring

Möjligheter och risker

Informationen är baserad på Advokatfirman Vinges rättsutredning. 


För att uppnå ett hållbart transportsystem måste en mångfald av lösningar samexistera och samverka. Samhällsbetalda persontransporter med cykeltaxi/elcykel tror vi är en del av systemet, men det finns utmaningar kopplat till cykeltaxi som beror på att det inte är klassat som ett motordrivet fordon. Denna sammanställda kunskap syftar till att offentliga aktörer ska bli medvetna om förutsättningar och förberedda på att framtidssäkra upphandlingar och utförande av persontransporter med elcykel. 
Samhällsbetalda persontransporter med cykeltaxi är här avgränsat till att innefatta sjukresor, färdtjänstresor och omsorgsresor såsom t.ex. resor till, från och inom daglig verksamhet.
 

Försäkringar

Det går, att genom en kombination av försäkringar, erhålla ett fullgott skydd för leverantör och passagerare för persontransporter med (el)cykel. 


Personliga försäkringar går givetvis alltid att teckna för den enskilde, men det är inte något som går att kontrollera eller förlita sig på som leverantör av transporttjänsten. En hemförsäkring täcker i regel inte personskador som orsakats av en olycka. Det krävs en olycksfallsförsäkring eller en allriskförsäkring.

Företagsförsäkringar tecknas av företaget som utför transporten. Det saknas på marknaden en försäkring som i sin helhet motsvarar trafikförsäkringen, men flera försäkringar tillsammans ger ett relativt omfattande skydd, till exempel kollektiv olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring.
Försäkringar för offentliga aktörer skiljer sig mycket åt och utformas ofta efter aktörens behov. Exempel på en försäkring för offentliga aktörer är en kollektiv olycksfallsförsäkring som till exempel kan innefatta individer i en verksamhet eller på ett boende.


Möjlighet:

Genom upphandling bjuda in försäkringsbolag att lämna anbud för ett specialdesignat försäkringspaket som täcker de aspekter som den upphandlande aktören bedömer behöver ingå i försäkringen.

Risker

 

Riskerna vid en olycka med bil eller elcykel är desamma; personskada på föraren, passagerare och tredje part samt sakskada på tredje parts egendom, förarens och passagerarens privata egendom samt fordonet. Det finns dock risker som är kopplade till avsaknaden av ett skydd från  trafikförsäkringen om man använder en elcykel som är ett icke motordrivet fordon. 

Risker för leverantör av transporttjänst är framför allt skadeståndskrav (i egenskap av förarens arbetsgivare). Personskador på föraren täcks ofta av en arbetsskadeförsäkring. Om tredje part skadas (t.ex. förbipasserande eller annans egendom) krävs att leverantören har en ansvarsförsäkring. 

Det är svårt att hitta försäkringsalternativ som skyddar personlig egendom (t.ex. personlig mobiltelefon, smycken m.m.) samt fordonet.
Risk: I förhållande till persontransporter med bil finns en viss ekonomisk risk för leverantören eftersom trafikförsäkringen ej gäller.


Möjlighet: Om det är den offentliga aktören som utför resorna i egen regi inom ramen för en verksamhet, t.ex. ett boende är det i första hand viktigt att inventera vilka försäkringar det redan finns. Som utgångspunkt ör ansvaret vid resor oförändrat jämfört med ansvaret vid olyckor på boendet.


Risker för den upphandlande aktören uppstår inte i samband med olyckstillfället utan i samband med upphandlingen.


Möjlighet: Den upphandlande aktören kan säkerställa att ansvarsfrågorna regleras korrekt i avtalet med leverantören, till exempel ställa krav på erforderliga ansvars- och olycksfallsförsäkringar.


Risker för passagerare finns om både leverantören och tredjepartsfordonet (om elcykeln krockat med ett motordrivet fordon som omfattas av trafikskadelagen) saknar försäkringsskydd och att passageraren samtidigt själv saknar skydd genom privata försäkringar. Dock kvarstår ansvaret som sådant, även om leverantören saknar försäkringar som täcker dess ansvar.

 

Läs mer i utredningen Elcykel - hinder och möjligheter kopplat till trafikförsäkringen - framtagen av Advokatfirman Vinge KB 2022. 

Läs mer i Samhällsbetalda sjuk- och omsorgsresor med cykeltaxi  - framtagen av Energikontor Sydost 2022.

Kontaktpersoner


Anna Månsson

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-508 85 29 ,

anna.mansson@energikontorsyd.se


Mer inom samma tema

111 artiklar hittades

Se alla poster inom temat