Möjligheter till ö-drift i Skåne

Publicerad: 2023-09-08

Störningar i elsystemet kan ha många orsaker, olika typer av haverier eller väderhändelser som stormar etc. Under senare år har även cyberattacker, sabotage eller krigshandlingar uppmärksammats allt mer som potentiella hot.

Energiproduktion och distribution är samhällsviktig verksamhet och därmed en del av totalförsvaret. Avbrott i energiförsörjning påverkar alla typer av verksamheter i en kommun och för att minimera negativa konsekvenser bör det finnas en planering som tagits fram innan störningen inträffar. 

Planeringen görs lämpligen inom ramen för kommunens arbete med kontinuitetshantering, vilket innebär planering för att upprätthålla verksamhet på en godtagbar nivå. För att planera måste man veta hur länge olika verksamheter kan fungera acceptabelt utan en viss typ av energiförsörjning. Utgångspunkten bör dels vara kommunens verksamhetsansvar, dels kommunens geografiska områdesansvar, vilket innebär att kommunen har ett ansvar att verka för samordning mellan aktörer i kommunen gällande olika typer av samhällsstörningar. Det geografiska områdesansvaret innebär inte att kommunen tar över en annan aktörs ansvar. Kommunen ska se till att det finns möjlighet för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att samverka även vid normaldrift. 

I ansträngda försörjningslägen, då elkonsumtionen riskerar att överskrida tillgänglig elproduktion, kan Svenska kraftnät (SvK) beordra manuell förbrukningsfrånkoppling under en begränsad tid för att upprätthålla balansen i elsystemet. Ö-drift skulle, rent hypotetiskt, kunna tillämpas i en sådan situation, men är i första hand tänkt för läget då matning från det överliggande elnätet är otillgänglig under längre tid, typiskt dagar.

Ju längre ett elavbrott varar, desto större prövningar utsätts samhället för och det är därför viktigt att det finns en beredskap, d.v.s. förmåga, att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Ett sätt att över tid klara basala behov inom elförsörjningen är att skaffa och upprätthålla en ö-driftförmåga, det vill säga att med hjälp av en eller flera lokala elproducenter förse prioriterade användare med el.

Läs hela förstudien, Krisberedskap och ö-drift i Skåne län 2023 (pdf)

Förstudien är framtagen av Energikontor Syd på uppdrag av Region Skåne.
Läs mer om projektet.

Illustration elnätsystem med ö-drift inkopplad.

Nyheter/Arkiv

Hela nyhetsarkivet