Forskning ska ge hållbart skogsbränsleuttag

Publicerad: 2014-04-09

Ett nystartat forskningsprojekt på Linnéuniversitet i Växjö ska ge nya kunskaper som kan omsättas i praktiska lösningar för små skogsbruk. Det kan exempelvis handla om hur man kan skörda grenar, toppar och gallringsris för energitillverkning på ett miljövänligt och lönsamt sätt. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun i detta projekt. Projektet presenteras på ett bioenergiseminarium torsdagen den 10 april på Linnéuniversitetet.

 

Bioenergi är en viktig fråga för Kronobergs län, eftersom här finns stora resurser i form av skog och en stor el- och värmeproduktion baserad på biomassa. Genom att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg så leder det till ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen. Målgrupperna i projektet både stora skogs - och energibolag till små självverksamma privata skogsägare. Mycket av insatserna kommer att vara i form av utbildning av målgrupperna och då ofta i konkreta situationer i fält.

 

På bioenergiseminariet behandlas både hela biobränslekedjan och förbränningsteknik.


Läs hela seminarieprogrammet.

 

För mer information, kontakta Göran Gustavsson, tel. 0709-20 60 54 eller epost.

 

Simwood är ett fyra år långt projekt inom EU:s sjunde ramprogram som påbörjades i november 2013. Det är ett forskningsprojekt där Energikontor Sydost samarbetar nära med Linnéuniversitetet.