Kaskadanvändning av biomassa

Lyfter befintliga sätt att nyttja skoglig biomassa för ökad tid i omlopp

Syfte

Satsningen ska utveckla den skogliga biomassans värdekedja genom att ta till vara näringens innovationsförmåga i Småland. Genom att bidra med fördjupad kunskap, förståelse och analys av innovationspotentialen i den resurs som den skogliga biomassan utgör, skapar satsningen förutsättningar för regional tillväxt och klimatnytta.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan.

Läs mer om Sveriges mijömål

Projektperiod

maj 2022 till oktober 2023

Biomassa som används i flera sekvenser innan förbränning fungerar bättre som koldioxidsänka. Några exempel på kaskadanvändning såsom det är definierat i satsningen, kan vara:

  • Nya produkter av biokomposit
  • Förädlade biobränslen
  • Pyrolys inklusive biokol
  • Reglar av pappersmassa
  • Alternativ användning av RT-flis


Satsningen riktar sig till små och medelstora företag som på ett eller annat sätt ingår i bioenergins eller närliggande branschers värdekedjor.
 

De viktigaste resultaten som satsningen ska uppnå:

1. Goda exempel på implementerade innovationer för kaskadanvändning av skoglig biomassa är identifierade och har använts av målgruppen för jämförelse med den egna verksamheten och idégenerering till nya innovationer.  

2. Grupperingar av aktörer inom bioenergins värdekedjor från skog till användning som arbetar innovationsinriktat (inklusive hållbarhetsaspekter) har formats.

3. Innovationsprojekt mot ökad kaskadanvändning av skogsbränsle eller biprodukter drivs framåt av SMF i samverkan genom att det inom satsningen leds fokusgruppsmöten och anordnas workshops.  

4. Kunskap och arbetssätt kring kaskadanvändning av skogsbränsle och biprodukter har ökat och utvecklats inom SMF som deltar i satsningen.

5. En innovationsmodell (handbok) för kaskadanvändning av skogsbränsle och biprodukter är framtagen och tillämpas av SMF där utvärdering av hållbarhetsaspekter (utöver miljö och ekonomi innefattande mångfald och jämställdhet) ingår.

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Satsningen finansieras av Europeiska regional utvecklingsfonden samt Region Kronoberg, Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Det är första gången som Energikontor Sydost får projektfinansiering av alla tre regioner tillsammans. 

Bakgrund

Satsningen är ett resultat av olika studier som den har föregåtts av. Förutom Energikontor Sydost är också Linnéuniversitetet och Energikontoret Norra Småland deltagande partner. Satsningen kopplar också till Smålands Trä- och skogsstrategier