POTEnT

Energiomställning i Kronoberg 

Syfte

Projekt POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan 

  • Kronoberg Plusenergilän 2050 

 

Läs mer om de nationella miljömålen och Kronobergs Regionala Utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Projektperiod

augusti 2019 till juli 2023

Projektets hemsida

https://www.interregeurope.eu/potent/

I ett antal regioner i Europa har kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt arbetat med omställning från fossil till förnybar energi inom projektet POTEnT. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel har man lärt av varandra via digitala studiebesök och kunskapsutbyte. Dessutom har projektet stöttat länets strategiska arbete för att bli ett plusenergilän. I varje region har en ”Regional Action Plan” tagits fram.

 

I Kronobergs län pekar actionplanen ut två områden att arbeta vidare med:  

 

  • Ta fram en färdplan för vätgas som ett hållbart bränsle för transporter 

  • Skapa en regional samarbetsplattform för att säkra ett robust elsystem i Kronoberg 

 

Kronoberg Regional Action Plan (engelska) 

Kortversion: Två steg mot plusenergilän 

 

I projektet deltar följande regioner och städer: 

Lorient – Aloen (Frankrike) 
Pamplona (Spanien) 
Parma (Italien) 
Stadtwerke Ettlingen (Tyskland) 

Milton-Keynes (Storbritannien) 

Tartu Regional Energy Agency (Estland) 

Ostrava (Tjeckien) 

Erasmus University (Nederländerna) 
Energikontor Sydost 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Med finansiering från:

Resultat

Rapporter

Om elförsörjningsläget i Kronobergs län

I POTEnT har en studie över Kronobergs elsystem gjorts. Rapporten innehåller omvärldsanalys, och resultat från intervjuer med näringslivsutvecklare, elnätsbolag med flera. Rapporten är ett underlag till the Regional Action Plan.
Elförsörjning i Kronoberg - Effekt, kapacitet och flexibilitet (Energikontor Sydost, 2022)

Spillvärme i Kronobergs län - En kartläggning med enkätundersökning
Två studenter från Institutionen för byggd miljö och energiteknik på LNU har, under handledning av projektledare Göran Gustavsson och Pierre Ståhl, gjort sitt examensarbete om spillvärme i Kronobergs län. Det finns enligt rapporten sju företag inom Kronobergs län vars spillvärme håller en temperatur över 80 °C och som ej nyttjas för fjärrvärmeproduktion i dagsläget. Därmed bör den vara tillräckligt hög för att kunna levereras till framledningen i fjärrvärmenätet. Läs rapporten. (LNU, 2022)
 

Så kan Kronoberg bli ett Plusenergilän
Två studenter från maskintekniklinjen på LNU har i sitt examensarbete studerat olika scenarier för hur Kronoberg kan bli ”självförsörjande ” på förnybar energi. År 2050 förväntas ett elbehov på drygt 3 TWh vilket till stor del klaras med hjälp av vindkraft. Bioenergin är den andra stora energikällan vilket tillsammans med koldioxidinfångning kan ge en positiv klimatnytta. Läs slutrapport. (LNU, 2021)Artiklar

I april 2023 åkte vi på konferens och studiebesök på tema minskade koldioxidutsläpp i Paris tillsammans med representanter från Ljungby kommun, Region Kronoberg och Mötesplats Häradsbäck. Läs vår artikel 230428.
 

Energibalanser

Framtagna energibalanser för 2021:

Kronobergs län (Sankey-diagram) 2021

 

Framtagna energibalanser för 2020:

Kronobergs län (Sankey-diagram) 2020

Antaganden och annat kring diagrammet - Kronoberg 2020

 

Framtagna energibalanser för 2019:

Kronobergs län (Sankey-diagram) 2019

 

Framtagna energibalanser för de tre sydostlänen 2018:

Blekinge län (Sankey-diagram) + antaganden kring diagram

Kronobergs län (Sankey-diagram) + antaganden kring diagram

Kalmar län (Sankey-diagram) + antaganden kring diagram

Hela sydostregionen (Sankey-diagram) + antaganden kring diagram

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1, nov 2019 (eng)

Nyhetsbrev 2, jul 2020 (eng)

Nyhetsbrev 3, jan 2021 (eng)

Nyhetsbrev 4, juni 2021 (eng)

Nyhetsbrev 5, dec 2021 (eng)

Nyhetsbrev 6, juli 2022 (eng)

Presentation Från minus till Plusenergilän 2050 2020-02-11

 

 

Frukostwebbinarier

9 dec 2020 om vätgas 

Som första tema i en serie webbinarier presenterades vätgasens roll i ett framtida enenrgisystem.

Ta del av presentationen och två intressanta utvärderingar av vätgas i byggnader = Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus
och Projekt UPP.N.Å - En utvärdering av två olika energisystem i en lägenhetsbyggnad i Åseda som drivs av batterier alternativt vätgas

 

28 jan 2021 om vindkraft

Om vindkraft i Kronoberg just nu! Hur mycket el producerar ett vindkraftverk? Klarar elnätet all denna nya el. Vad händer när det inte blåser? 

 

26 mars 2021 om energieffektivisering och solceller för företag

Lars Andrén uppdaterade lyssnarna om senaste nytt inom solenergi med fokus på solceller. Energikontoret kompletterade med information och tips om energieffektivisering.

 

27 april 2021 tema lagring av CO2
Tekniker för att fånga in och lagra koldioxid blir alltmer intressanta som ett komplement i klimatarbetet. Under träffen berättade först Julia Ahlrot om Växjö energis planer på att fånga in CO2 med BECCs-metoden. Därefter presenterade Lina Pettersson Vegtechs produktion och användning av biokol

 

25 juni 2021 tema Hållbar bioenergi
Bioenergi är koldioxidsmart, men det gäller även att få till en hållbar värdekedja. Det finns olika åsikter om hur Svenskt skogsbruk lyckas med detta. Ibland blir debatten onödigt polariserad. Under träffen berättade Hillevi Eriksson på Skogsstyrelsen om vad hon ser är de viktigaste bitarna att arbeta med.

 

27 januari 2022 tema Elbilsladdning
Det sker en snabb ökning av laddbara fordon och därmed behövs det allt fler laddare. På mötet medverkade Hotell Royal Corner och KongMek utanför Tingsryd. De berättade om hur och varför de monterade laddstolpar till sina kunder respektive företagsbilar. Hallabro El som installerat många laddare gav lite tips om vad man ska tänka på som beställare.


Vill du ta del av presentationerna från ovan webbinarie-tillfällen? Kontakta Pierre Ståhl
 

Studiebesök

19 januari 2021, virtuellt studiebesök till Växjö Energi

Planer på att fånga in koldioxid frän Växjö Energis fjärrvärmeverk och biokolproduktion hos VegTech är två exempel från Kronoberg hur klimatpåverkan kan minskas. Under en timme gavs en snabb inblick i dessa spännande tekniker. Läs mer (på engelska). 

 

16 mars  2021, virtuellt studiebesök till Perstorp
I Perstorp har en småskalig kraftvärmeanläggning (ORC) nyligen installerats. ORCn producerar el åt Perstorp Fjärrvärme när behovet är som störst. Förutom Perstorp Fjärrvärme medverkade Againity som levererat ORC. Vid besöket varvades presentationer med en streamad rundvandring på kraftverket. 

 

19 augusti  2021, virtuellt studiebesök till Tjeckien

I Kronoberg är intresset för vätgas som energibärare stort. Energikontoret berättade om aktuella projekt och initiativ på området i länet. Därefter gick resan till Ostrava i Tjeckien. Staden har i sin vision för en hållbar framtid inkluderat vätgas som en viktig komponent. Ett första steg blir att driva några av stadens publika bussar med vätgas.

 

17 september  2021, virtuellt studiebesök till tyska staden Ettlingen
Ettlingen är en stad med ca 56 000 invånare. Det kommunala energibolaget arbetar med många projekt för att ställa om stadens energisystem med mer förnybar energi. Bland annat säljer man andelar i solcellsparker. Energikontoret visade hur liknande projekt genomförts i Karlskrona och Kalmar. När kommer första motsvarande projekt i Kronoberg?

 

19 januari  2022, virtuellt studiebesök på tema Byggåterbruk
Byggsektorn står för ca 1/3 av allt avfall som produceras i Sverige. Renhållningsbolaget SSAM har bestämt sig för att göra något åt detta. Byggmaterial som kan återanvändas samlas in på Norremark i Växjö Därefter körs det till Hovmantorp och säljs i en butik som är öppen för alla. Extra eftertraktat är ytterdörrar och vissa typer av fönster. Besöket livesändes från Norremark och Hovmantorp. Läs mer på Lessebos hemsida, eller läs vår egen artikel

 

För mer information och möjlighet att ta del av presentationerna, kontakta pierre.stahl@energikontorsydost.se

 

  Filmer

 Se tre filmer om projektet, framtagna av italienska projektpartnern Parma kommun. Filmerna är på engelska med svenska undertexter.