Sol på mark

Syfte

Förstudien ska utveckla ett internationellt projekt som främjar tillståndshantering och optimal markanvändning vid solcellsparker.

Mål

  • Hållbar energi för alla 
  • Ekosystem och ekologisk mångfald 
  • Begränsad klimatpåverkan 
  • Ett rikt odlingslandskap 
  • Ett rikt växt- och djurliv 

Projektperiod

november 2023 till april 2024

Det kan uppstå intressekonflikter mellan behov av mer förnyelsebar elproduktion och optimal markanvändning vid etablering av solcellsparker. Tillståndshantering behöver ses över hos myndigheter och exploatörer och markägare behöver tydliga riktlinjer. Detta är frågor som ska belysas i ett kommande projekt där lärdomar dras i ett internationellt konsortium.

Förstudien ska identifiera partners och intressenter för att gemensamt ta fram ett koncept för ett projekt som ska underlätta etablering av solcellsparker genom att förbättra myndighetsprocesser kring tillståndshantering och optimera markanvändning. 

Kontaktperson

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,

karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,
karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Ulf Jobacker,
Projektledare


Tel. 070-306 07 52,
ulf.jobacker@energikontorsyd.se