Innovativt mobility management

Innovativa transportlösningar för landsbygd

Syfte

Innovativt MM handlade om att vända de problem som finns på landsbygden till en fördel och göra Kalmar län till ett föredöme beträffande hållbara transporter genom innovativa Mobility Management-lösningar.

Projektperiod

december 2011 till december 2014

 Tågpendling

 Buss & samåkning

 Cykel

 Bilpool

 Buss

Om projektet

Projektet var en del i arbetet med att uppfylla de mål som alla kommuner i Regionförbundets styrelse hade enats om dvs. att uppnå ett fossilbränslefritt län år 2030 genom att hitta hållbara transportlösningar som passar alla typer av transportbehov i regionen. Projektet var en del av den Regionala transportplanen för Kalmar län.

Mål
Att vända de problem som finns på landsbyden (bristfällig järnvägsinfrastruktur och otillräckligt underlag för kollektivtrafiken) till en fördel och göra Kalmar län till ett föredöme vad beträffar hållbara transporter genom innovativa transportlösningar.


Målgrupp
Arbetspendlare
 

Konkreta åtgärder
- Effektivisera arbetspendlingen på landsbygden genom att bl.a. erbjuda ett mobilt samåkningssystem som komplement till kollektivtrafiken.
- Underlätta arbetspendlingen med cykel i Kalmar kommun.
- Hjälpa fastighetsägare i länet att integrera kommersiella bilpooler i större fastighetsetableringar och på så sätt erbjuda de boende en bil när de behöver den.
- Tillsammans med Kalmar Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg bereda för att man ska kunna använda restiden till arbete och på så sätt minska såväl den faktiska som den upplevda restiden med tåg mellan Växjö och Kalmar.
- Tillsammans med Kalmar Länstrafik bereda för att man ska kunna använda restiden till arbete och på så sätt minska såväl den faktiska som den upplevda restiden med buss mellan Kalmar och Oskarshamn.


Förväntade resultat
Projektet förväntades bidra till att minska bilresorna och därmed såväl energiförbrukningen som utsläppen från trafiken. Genom att erbjuda ett alternativ till bilen var vår ambition att kunna sänka resekostnaden och den upplevda restiden för den enskilda individen.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Deltog gjorde Hultsfreds kommun, Kalmar kommun, Linneuniversitetet, HSB, KLT och Länstrafiken i Kronoberg län.

Projektet finansierades av Trafikverket och Energimyndigheten. 

Resultat

Under tre års tid drev Energikontor Sydost ett projekt där syftet var att ta fram förslag på IT-lösningar m.m. som skulle förenkla pendlingsresandet i regionen. Arbetet resulterade i en förstudie samt ett flertal fördjupade resvaneundersökningar på några av de största kollektivtrafikstråken i regionen, såsom t.ex. på Öresundstågen mellan Kalmar och Växjö, på bussarna mellan Kalmar och Oskarshamn och Kalmar och Scania i Oskarshamn.

Utöver den traditionella kollektivtrafiken, bestående av buss och tåg, tittade vi även på hur IT kunde användas för att underlätta pendlingen i andra sammanhang. I stadsdelen Norrliden i Kalmar etablerade HSB en elbilspool som hyresgästerna kunde boka via Internet. Vi ville undersöka om bilpooler kunde minska behovet att äga en egen bil.

Mobilsamåkning var ytterligare ett pendlingsalternativ och i det fallet undersökte vi om samåkning kunde vara ett komplement till kollektivtrafik där underlaget var litet eller där man p.g.a. skift inte kunde åka med reguljära turer.

I handelsområdet Hansa City, som ligger utanför tätorten Kalmar, bjöd vi in anställda i området att delta i den webbaserade cykeltävlingen Sydost Trampar och pröva den nya cykelbron som går över E22 för att se om vi kunde få fler anställda att börja cykla till arbetet.

Sist men inte minst tog Trivector fram en förstudie med förslag på appar samt IT-lösningar för stationsområdena i Kalmar och Växjö som ytterligare förbättrar för arbetspendlaren och gör att resan till och från arbetet upplevs som kortare och mer attraktiv.