PU-Benefs, Energitjänster

Energitjänster i offentlig verksamhet

Syfte

Information och stöd till offentliga institutioner, förvaltningar och fastighetsägare när de efterfrågar och använder energitjänster. Huvudsakligt syfte med projektet är att totalt sett öka användandet av energitjänster inom offentlig verksamhet.

Projektperiod

januari 2006 till juni 2007

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/pu-benefs

Här presenteras en undersökning som ett led i arbetet att klargöra offentliga organisationers förutsättningar att utnyttja energitjänster. Det finns en stor energibesparingspotential i våra byggnader. Rapporter från Energimyndigheten och EU visar på ekonomiskt möjliga besparingar på 20 %. Offentliga organisationer och fastighetsbolag är några som skulle kunna effektivisera, men inte alltid har de ekonomiska resurserna. Samtidigt ökar kraven på energieffektivitet.


Energitjänster är ett alternativ att finansiera dessa investeringar. Användningen av energitjänster har hittills varit begränsad i Sverige. Det finns en viss misstänksamhet och osäkerhet inför dessa tjänster som måste överbyggas. Fyra olika kontraktstyper har undersökts:

  • energy performance contracting, EPC
  • vinstdelning
  • tredjepartsfinansiering
  • leasing.

Granskningen visar att är det inte är några tydliga skillnader mellan de olika kontraktstyperna och dessutom innehåller ett energitjänstekontrakt normalt komponenter från två eller fler av de olika typerna. Frågor som har studerats är hur de olika kontraktstyperna fungerar vid bokföring, vid upphandlingssituationer, i organisationen och vilka möjligheter det finns till gemensamma upphandlingar.

Läs rapporten (på engelska)

Inom projektet har en CD-skiva tagits fram. Den innehåller information om energitjänster, steg för en säker affär, guideline för större förstudier, exempel på avtalsmallar och energitjänstedirektivet och offentlig sektor.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Bakgrund

Syftet med projektet var att förbättra marknaden för energitjänster och tredjepartsfinansiering i regionerna genom att ta tillvara de stora energieffektiviseringspotentialerna som finns i offentlig verksamhet.
Projektarbetet bedrevs med offentliga fastighetsföretag och landsting i sydöstra Sverige, där de interna processerna för upphandling, upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag ses över. Ett viktigt mål var att studera hur energitjänsterna kan samverka med bolagens arbete för energicertifiering av sina byggnader. Arbetsmetoden var informationsspridning till berörda grupper, bland annat genom broschyrer med goda exempel, medverkande i nätverk, förstudier samt seminarier under projektets gång.