Förnybar vätgas Kalmar län

Kartläggning av aktörer, potential för produktion och användning

Syfte

Förstudien kartlägger vätgaskedjans aktörer i länet och skapar nätverk för spridning av kunskap. Potentialen för produktion och användning av förnybar vätgas undersöks och plan tas fram för hur vätgas introduceras och etableras i Kalmar län.

Mål

Projektet bidrar till att nå delmål i Region Kalmar läns ”Handlingsplan för fossilbränslefri region 2030”: 

1.1 Produktion av förnybara drivmedel 

2 Fossilbränslefri energianvändning 

2.1 Transporter 

2.3 Infrastruktur förnybara drivmedel 

Projektperiod

februari 2023 till oktober 2023

Projektet ska: 

  • kartlägga möjliga aktörer i vätgaskedjan samt intervjua dessa 
  • anordna workshop för aktörer i vätgaskedjan 
  • kartlägga potentialen för vätgas i länet 
  • göra kostnadsuppskattning och hållbarhetsanalys för produktion och användning av vätgas i Kalmar län 

 

Projektets målgrupper: 

  • aktörer i hela vätgaskedjan, från möjliga producenter via distributörer till användare. Detta inkluderar energibolag, företag som distribuerar drivmedel, producenter av vätgas, logistikföretag, företag med mycket transporter samt företag som använder vätgas i industriella processer. 
  • kommunala och regionala aktörer som jobbar med miljö och klimat 
  • andra aktörer som jobbar för ett hållbart Kalmar län och har liknande projekt med möjlighet till samverkan för att stärka länets utveckling 

Kontaktperson

Karoline Alvånger,
Projektledare


Tel. 076-303 42 03,

karoline.alvanger@energikontorsyd.se

Projektet finansieras av Region Kalmar län och ERUF via Tillväxtverket.

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Bakgrund

EU:s klimatmål för transporter går mot inga emissioner under körning, vilket gör att vätgas och el kommer få större fokus. Inom industrin har vätgas använts länge, men inom transportsektorn är den under utveckling. 

 

Förutom grön omställning är vätgas (och el) även intressant ur aspekter som beredskap samt nationell och regional självförsörjning. För att öka användningen av vätgas behövs en infrastruktur och en produktion av vätgas. Sveriges regelverk för vätgas är under utveckling och priserna för bränsleceller spås minska drastiskt de kommande 10 åren.  

 

Kalmar län har flera möjliga användningsområden för vätgas då det finns större vägtransportstråk med tung trafik, dieseldrivna tåg samt stora industrier med höga mål på att alla transporter ska vara fossilfria till år 2030.

Resultat

 

Rapport

Vätgas i Kalmar län - Kartläggning och potential 2023 (pdf)

 

Förstudien har jobbat med metoder på flera olika plan bland annat genomfördes kunskapshöjande aktiviteter, intervjuer samt litteraturstudier. Resultaten visar att vätgas ger möjligheter att minska fossilberoende och öka självförsörjningsgraden inom energiområdet, men medför även nya utmaningar som måste adresseras. 

 

För att stimulera och utveckla vätgasanvändning i Kalmar län föreslås en pilot där Energikontor Syd hittar intressenter till en komplett lokal/regional vätgasvärdekedja. Exempelvis använder flera företag i Kalmar län fossila bränslen för uppvärmning av ugnar, där vätgas skulle kunna vara ett intressant alternativ till gasol. Produktion av vätgasen kan lämpligen ske med lokal förnyelsebar el från vind och/eller sol. Genom att skapa ett demonstrationsprojekt kan ett mindre företag få hjälp med de höga investeringskostnader införandet av ny teknik medför och liknande branscher får ta del av erfarenheter och en utvecklad, och därmed troligen billigare, teknik för vidare spridning av vätgasanvändning.

 

Rapporten vänder sig till befintliga och potentiella aktörer i hela vätgaskedjan samt personer som vill lära sig mer om vätgasens möjligheter och utmaningar.