Effektfrågan för små- och medelstora företag i Blekinge och Skåne

Ökar kunskapen hos företag om effektfrågan och energieffektivisering

Syfte

Förstudien ska bidra till en ökad kunskap och förståelse för helheten och komplexiteten runt effektfrågan för målgrupperna företag, lokala elnätägare, elproducenter och kommuner. Detta för att kunna arbeta med effekt-och energieffektiviseringar i befintligt näringsliv som en kraftfull och samhällsekonomisk viktig åtgärd för att stärka elinfrastrukturen.

Projektperiod

augusti 2022 till april 2023

I förstudien söker vi företag i Blekinge och Skåne län som hittat förbättringsmöjligheter i sin användning av el (effekt) användning och därigenom fått bättre möjligheter för tillväxt och expansion.

Tillsammans med företagen vill vi förbättra den lokala dialogen med kommuner och nätägare samt skapa en bild av hur stor den samlade potentialen är för effekt-effektivisering. Ett alternativ är företagsföreningar/sammanslutningar/grupper av företag som ser ett behov av att utveckla en gemensam lösningsorienterad dialog mellan parterna, det vill säga lokala dialogforum.

Kontaktperson

Ulf Jobacker,
Projektledare


Tel. 070-306 07 52,

ulf.jobacker@energikontorsyd.se

Förstudien finansieras av Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket samt Region Blekinge.

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Det finns behov av ökad samverkan i effektfrågan mellan företag, kommuner och lokala/regionala elnätägare. Ett sätt att skapa det är att starta dialogforum mellan marknadens parter. Energikontor Syd arbetar med frågan om hur en effektivisering av företagens el (effekt) användning kan underlätta tillväxten i näringslivet och utvecklingen av elnät. Många små- och medelstora företag har stora förbättringsmöjligheter i sin elanvändning. Företag som redan tagit steget till ett mera aktivt energiarbete inom energieffektivisering har ökat sin egen kunskap och sparat pengar på förbättrad energi- och effektanvändning.