BEST ACE

Utveckla nya marknader för biogas

Syfte

Genom färdplaner för olika biogas-marknader ska vi identifiera nyckelfaktorer så att upptaget av biogas kan öka ur både ett nationellt perspektiv såväl som för Östersjöländerna.

Mål

Arbetet ska genom färdplaner för respektive marknad identifiera nyckelfaktorer så att upptaget av biogas kan öka ur både ett nationellt perspektiv såväl som för Östersjöländerna.  

Projektperiod

oktober 2022 till september 2024

Projektets hemsida

https://biofuelregion.se/en/projekt/best-ace/

Energikontor Sydosts uppdrag omfattar att verka för att varje energislag används på bästa möjliga sätt och att andelen förnybara energi ökar. Biogas, som är ett helt förnybart bränsle, är en viktig pusselbit i detta arbetet framför allt i Sverige. Energimyndigheten skriver på sin hemsida (22-10-27) att det I Sverige finns det över 200 anläggningar som producerar biogas från biomassa och att det är ett bränsle som främst används som drivmedel till fordon. EU har dock pekat på att biogasproduktionen i Europa snarast bör inriktas på att ersätta den naturgas som används vid långväga transporter och sjöfart samt reformeras vid tillverkning av s.k. elektrobränslen.

 

Problemet för flera länder är dock att marknaden och infrastrukturen har utvecklats för lätta fordon, en marknad som nu snabbt kommer att avvecklas de kommande åren i och med EU:s beslut om nya utsläppsregler från 2035. Skiftet till de nya marknaderna är dock ingen enkel övergång utan det krävs att dessa nya aktörer och användningsområden snabbt kan ta upp volymerna av biogas så att marknaden fortsätter utvecklas. Här behövs att identifiera nyckelfaktorer så att marknadsutbyggnad kan ske utan att produktionen behöver avstanna, något som skulle få negativa regionala konsekvenser.

 

Under två år kommer därför Energikontor Sydost, tillsammans mer partners runt Östersjön, undersöka vilka nyckelfaktorer som är viktiga för att utveckla en ny efterfrågan och engagera nya aktörer så att andelen biogas ökar på nya marknader. Genom nulägesanalys, nationella referensgrupper, studiebesök och internationella möten ska deltagarna ta fram ett underlag till färdplaner för dessa nya utpekade marknaderna.

 

Arbetet genomförs inom ramen för Östersjöprogrammet tillsammans med kompetens från organisationer i Sverige, Finland, Lettland och Estland. Arbetet leds och koordineras av Energikontor Sydost. 

 

Kontaktperson

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,

tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Bakgrund

Framtiden för biogas måste säkras  och att utveckla nya hållbara marknader för biogas är en brådskande fråga då efterfrågan på biogas som drivmedel i lätta fordon snabbt avmattas.