Greater BIO

Projektet är ett internationellt projekt som innefattar flera samarbetspartners från både Sverige och Danmark. Syftet med projektet är att utveckla en hållbar bioekonomi när det gäller utnyttjandet av resurser men också energiproduktion.

Projektets huvudsakliga mål är att:

  • Öka insamlingen och användningen av biomassa.
  • Öka produktionen av biogas från nya biomassor som inte anses ha ett bättre användningsområde.
  • Undersöka användbarheten av biokol.
  • Främja biologisk mångfald.
  • Optimera användningen av biomassa genom kunskapsdelning mellan kommuner som aktivt arbetar med bioekonomi och utifrån det utveckla ett verktyg eller riktlinjer som underlättar för en kommun att bedöma användningen av lokal biomassa och stötta relevanta aktörer som kan sätta detta i verket.

Det finns sju olika fokusområden inom projektet men Biogas Syd kommer huvudsakligen vara delaktig i två av dem som riktar in sig på utveckling av ett verktyg för bedömning av biomassa och tång.

Kommunstrategi och verktyg

Syftet med detta fokusområde är att ta fram en bedömningsgrund för kommunernas prioritering av lokal biomassa så att det blir lättare att värdera vad den ska användas till. Ett nätverk kommer skapas mellan projektets deltagande kommuner och relevanta projektpartners.

Nätverket utvecklar sedan tillsammans ett verktyg eller metod som kan gör det lättare för kommunerna att bedöma när biomassa utnyttjas optimalt utifrån olika kriterier som bland annat energiproduktion, markförbättring och biologisk mångfald. När verktyget har tagits fram kommer det att utvärderas.

Samarbetspartners inom detta fokusområde förutom Biogas Syd är några svenska och danska kommuner, Gate 21, EC Network, Roskilde universitet och Lunds universitet.

Tång

Övergödning är ett av de största miljöproblemen som pågått under en lång tid. Även mängden tång på ständerna har ökat vilket medfört luktproblem. Detta kan i sin tur bidra till färre turister och mindre rekreation. Många kommuner har till exempel under lång tid samlat in tången och återfört den till havet efter turistsäsongen. För att kunna lösa problemet med tång bör den istället ses som en resurs i ett kretslopp. Energi kan erhållas ur tången genom att producera biogas eller biokol. De huvudsakliga målen inom detta fokusområde är därmed att:

  • Identifiera bra metoder för insamling av tång och klargöra vilka regler som finns.
  • Genomföra miljöanalyser och ekonomiska analyser för att kunna jämföra effektiviteten för olika användningsområden när det gäller kadmiumhaltig tång.
  • Ta fram ett koncept eller affärsmodell för hur en kommun kan attrahera företag att ta emot och använda tången.

Inom detta fokusområde sker ett samarbete mellan Biogas Syd, Trelleborgs kommun, Odsherreds kommun, Roskilde universitet, Sustainable Business Hub och Gate 21.

Pågående aktiviteter

Verktyg:

Den 23 november klockan 13-15 anordnar Energikontoret Skåne på Skånes Kommuner ett webbinarium om ett nyutvecklat verktyg för att identifiera biomassa på lokal nivå. Webbinaret vänder sig exempelvis till avfalls- och resursplanerare, energistrateger, miljöstrateger, hållbarhetsstrateger, miljöchefer och hållbarhetskonsulter.

Mer information och anmälan: https://www.gate21.dk/nyhed/workshop-faa-ut-mer-av-din-kommuns-biomassa/

Tång:

Nu under 2021 går vi in i en mer operativ fas där test för en förbättrad insamling av tång med så lite sandinblandning som möjligt ska genomföras. För närvarande (maj 2021) pågår test av en modifierad maskin för insamling av tång i Trelleborgs kommun. Utifrån resultat av testningen och ytterligare modifieringar kommer insamling starta på riktigt under sommaren 2021.

Projektinformation

Projektet leds av: Gate 21
Total budget: 2 171 938 EURO
Beviljade medel: 1 085 969 EURO
Finansiering: INTERREG (Öresund-Kattegat-Skagerrak) och Region Skåne.
Projektets längd: 2020-01-01 till 2022-09-30.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per-Johan Wik