WAB

WAB (Wetlands Algae Biogas) är ett samarbete mellan elva organisationer som arbetar med vattenförvaltning och hållbar energiförsörjning i Polen och Sverige. Projektet är delfinansierat av South Baltic Sea program och kommer att drivas mellan feb 2010 till dec 2012.

Projektets mål är att:

  • Avlägsna fosfor och kväve från Östersjön och återanvända det på åkermark (fosfor är en begränsad resurs som måste bevaras för att säkre framtida matproduktion).
  • Omvända problemet med tång, till en del av lösningen för förnybar energi genom att producera biogas.
  • Förbättra rekreationsvärden vid kusten och i långa loppet den regionala ekonomin.
  • Stimulera biodiversitet och minska näringsläckaget från åkermark genom skörd av våtmarker.
  • Göra grunda kustvatten tillgängliga för ung fisk och andra viktiga organismer.
  • Stimulera bildandet av gemensamma och gränsöverskridande lösningar för en mer hållbar kustzonförvaltning.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på WAB:s hemsida.

Senast uppdaterad: