Regionalt centrum för hållbara biogassystem i lantbruket – en förstudie

I projektet som pågick under 2013 kartlades olika intressenters vilja och förutsättningar att bidra till skapandet av ett forum för interaktion mellan olika aktörer och kunskapskällor. Förstudien finansierades av Landsbygdsprogrammet och Region Skånes utvecklingsmedel för biogas.

Intresset har varit stort och under året möten och workshops arrangerats med intressenter för att utreda hur ett sådant centrum kan byggas upp och se ut. En organisationsstruktur och en verksamhetsplan för ett regionalt centrum för hållbara biogassystem har tagits fram samt ett finansieringsförslag.

Under 2014 kommer Biogas Syd arbeta för få centret finansierat och därmed starta upp verksamheten.

Senast uppdaterad: