Nyckeltal för kommunikationsinsatser inom matavfall, biogas och biogödsel

Projektet genomfördes under 2014 av Biogas Syd tillsammans med Biomil. Syftet är att ta fram relevanta och transparanta nyckeltal som kan användas vid kommunikationsinsatser.

Målet var dels att analysera och identifiera av branschen efterfrågade nyckeltal. Dels att ta fram ett antal nyckeltal som på ett lätt sätt illustrerar nyttan med biogas och biogödsel och vilken skillnad den enskildes insats gör. Nyckeltalen kan utgöra ett stöd till ett flertal aktörer såsom kommuner, avfalls- och biogödselaktörer samt myndigheter i deras kommunikation till allmänheten om vikten av matavfallsinsamling och nyttan med biogas och biogödsel. I förlängningen är målet att öka insamlingen av matavfall.

Finansiering

Projektet finansierades av Avfall Sverige tillsammans med medfinansiärerna Sysav Utveckling, VA Syd, LSR och Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad.

Rapport

Nyckeltalen finns att hämta under nerladdningar.

Senast uppdaterad: