MADEGASCAR

MADEGASCAR (Market development of gas driven cars including supply and distribution of natural gas and biogas) var ett EU-projekt som syftade till att utveckla marknaden för gasdrivna fordon i de medverkande länderna med fokus på personbilar och fordon för lätta transporter.

Totalt deltog femton europeiska partners från tio länder. Svenska partners förutom Energikontoret Skåne var Mälardalens Energikontor och Energikontor Sydost.

Syftet med MADEGASCAR var att öka antalet gasbilar, förbättra infrastrukturen för fordonsgas och öka tillgången på biogas. Kärnan i projektet utgjordes av marknadsinriktade aktiviteter som vände sig till målgrupperna på såväl användarsidan som distributions- och tillförselsidan. Bland aktiviteterna ingick genomförandet av fallstudier, utbildning och riktade informationsinsatser.

Som en grund för de marknadsinriktade åtgärderna gjordes för varje region analyser av gasmarknaden och marknadsstrategier togs fram. Att initiera eller stärka befintliga nätverk var en viktig del i MADEGASCAR och en förutsättning för att nå goda resultat i projektet.

Senast uppdaterad: