Miljöfördelar

Biogas är en förnybar energikälla som framställs av olika typer av avfall som uppkommer i vårt samhälle.

Matavfall, avloppsslam, gödsel och restprodukter från lantbruket och livsmedelsindutrin är några exempel på avfall. Avfall som ändå på något sätt måste tas om hand.

Reducering av växthusgaser

När biogasens metan förbränns ger detta ingen nettotillförsel av koldioxid till atmosfären eftersom kolet härstammar från luftens koldioxid som bundits in av växterna. Det ger dessutom lägre halter av kväveföreningar och flyktiga kolväten och bildar inte stoft och aska. Hur stora miljövinsterna blir beror på vilket energisystem som byts ut. När gasen byts ut mot t ex olja minskar behovet av ändliga resurser och koldioxidutsläppen minskar. Biogasproduktion från gödsel kan medföra stora minskningar av växthusgaser tack vare att metanförlusterna i förbindelse med hantering och lagring av gödsel kan reduceras.

Minskade förluster av kväve till vatten och luft

I rötningsprocessen mineraliseras kvävet och andelen lättillgängligt kväve ökar. Detta innebär att man får ett effektivare kvävegödselmedel vilket tillåter bättre precisionsgödsling, och därmed förbättrat kväveutnyttjande och minskad risk för förluster av kväve via ammoniakavgång och nitratläckage.

Luktminskning av stallgödsel

Rötningsprocessen reducerar gödselns innehåll av illaluktande komponenter och luktar därför mindre vid spridning. Rötning i 35 grader C i 20 dagar, som är vanligt vid rötning av gödsel, ger reducering av en rad patogener och andel grobara ogräsfrön minskar. För att få en säker hygienisering av gödseln krävs dock en termofil process (55 grader C).

Senast uppdaterad: