Framställning

Biogas eller biometan, kan framställas genom olika processer. Vanligast är rötning där organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö.

Av landets totala biogaspotential finns den största i lantbrukssektorn. I stort sett allt organiskt material kan användas, men främst används matavfall, restprodukter och gödsel.

Rötning

Matavfall, gödsel, avloppsslam och restprodukter från livsmedelsindustrin och lantbruket är några exempel på avfall som kan användas för att producera biogas. Vid rötning bryter mikroorganismer ner organiskt material i syrefria miljöer. Rötningsprocessen sker i tre steg. Under hydrolysen sönderdelas materialet av enzymer så att de kan tas upp av bakterierna i nästa steg. Under fermentationen (jäsningen) tags molekylerna upp av bakterier och jäses. I det sista steget sker metanbildningen med hjälp av en speciell grupp mikroorganismer som ovandlar produkterna från steg två till metan.

Biogödsel – en värdefull biprodukt
Den rest som bildas under rötningen har ett högt näringsinnehåll. Den rötrest som bildas vid biogasanläggningar som rötar rena organiska avfall (gödsel, källsorterat matavfall, lantbruksgrödor, processvatten från livsmedelsindustrin) brukar kallas biogödsel. Förekomsten av föroreningar i biogödsel är generellt mycket begränsad och är därför ett utmärkt gödningsmedel i jordbruket istället för handelsgödsel.

Uppgradering
Biogas som produceras genom rötning består främst av metan och koldioxid. För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle måste koldioxiden, vatten och föroreningar först tas bort. Denna process kallas uppgradering. Dessutom tillsätts ett luktämne så att eventuella gasläckor lätt kan upptäckas och gasen trycksätts till cirka 200 bar. Uppgraderad biogas har en metanhalt på minst 95 procent och kan därmed användas på samma sätt som naturgas.

Pussel

Förgasning

Metan kan även framställas via termisk förgasning och metanisering. I denna process förgasas träråvaror under ett högt tryck och temperarur. Då erhålls en syntesgas som via metanisering kan omvandlas till biogas.

Tekniken är relativt ny men det pågår ändå en del förgasningsprojekt i Sverige. I projektet GoBiGas som drevs av Göteborg Energi, byggdes en förgasninganläggning under 2013.

Deponiutvinning

Behandling av organiskt avfall inskränkte sig under många år till deponering. Dessa deponier avger metangas vid nedbrytning, så kallad deponigas. Det är numera förbjudet att lägga organiskt avfall på deponi. Men nedbrytningen kan ta upp till 30-50 år innan all gas är utvunnen, så kommer utvinning av biogas från befintliga deponier att fortsätta i ett flertal år framöver. Kvaliteten på gasen, som bland annat avgörs av rötmaterialets sammansättning, gör att den främst lämpar sig för kraftvärmeproduktion.

Utvinning ur avloppsslam

Rötning av kommunalt avloppsvatten har förekommit i många år. Men med avsikten att reducera mängden slam, har den bildade gasen setts som en biprodukt och i vissa fall facklats bort. Andra anläggningar har använt gasen för uppvärmning av lokaler och processer.

Senast uppdaterad: