Användningsområden

Biogas är ett förnybart bränsle med många användningsområden.

Biogas kan användas som bränsle i fordon och till att framställa el och värme. Dessutom bildas biogödsel under rötningsprocessen som är en utmärkt ersättning till handelsgödsel.

Fordonsbränsle

Biogas kan användas som bränsle i bilar, bussar, traktorer, lastbilar och till och med färjor.

Bilar
Motorerna i gasdrivna bilar är av BiFuel-typ, vilket innebär att de kan köras på både gas och bensin. Men bara med ett bränsle åt gången. Bortsett från gastankarna är det inte mycket som skiljer gasbilar från bensinbilar. Gasbilarna har förutom gastanken även en reservtank med bensin och man riskerar därför inte att bli stående ifall gasen skulle ta slut. Om du lyfter på huven måste du vara väl insatt för att kunna se någon skillnad mellan gasbilen och en motsvarande bensinbil.

I vissa modeller kan man själv välja vilket drivmedel som ska användas. I andra är det förvalt att bilden kör på gas så länge det finns gas i tankarna. Gemensamt för att gasbilar är att de automatiskt byter bränsle om det bränsle man kör på tar slut.

Sedan de första gasbilarna introducerades i Sverige har antalet på vägarna ökat och det senaste åren har försäljningen av fordonsgas ökat kraftigt. I slutet av 2013 rullade cirka 37 300 gasdrivna bilar på de svenska vägarna. Motsvarande siffra för hela Europa har idag passerat en miljon fordon. Det stora antalet bilar vittnar om att det är en känd teknik som fungerar och att det finns stor erfarenhet gällande service och underhåll.

Tunga fordon
De flesta tunga fordon som drivs med fordonsgas i Sverige idag är bussar. Det gäller både lokalbussar i stadstrafik och regionbussar mellan tätorter. Den andra fordonsgruppen är sopbilar. Båda grupperna trafikerar specifika områden och återgår till sin bas varje kväll där de kan tankas under natten. Avgasutsläppen är mycket låga. För att kunna driva lastbilar och färjor kyls gasen ner till flytande biogas (LBG – Liquefied Bio Gas). Flytande biogas innehåller mer energi per volymenhet än biogas i gasform. Fördelen med flytande biogas är att man kan frakta biogasen mer effektivt, vilket i sin tur löser de logistik- och distributionsproblem biogasen har idag. Att förvara gasen i flytande form i tankar på fordonen gör att räckvidden ökar markant. I Skåne drivs ett tiotal lastbilar med flytande biogas.

El- och värme

Biogas kan användas för att producera kraftvärme, vilket innebär att värme och el produceras i samma anläggning. En tredjedel av biogasen omvandlas till el och två tredjedel omvandlas till värme. Elen kan användas internt på anläggningen eller levereras ut på elnätet samtidigt som den producerade värmen kan användas för att värma biogasprocessen, bostäder eller byggnader. Det finns flera olika tekniska lösningar för att producera kraftvärme från biogas. Vanligast är att använda konventionella motorer. Men det finns också olika mikroturbiner, stirlingmotorer och bränsleceller tillgängliga på marknaden.

Gödningsmedel

Den rötrest som bildas vid biogasproduktion är ett gödningsmedel med många goda egenskaper. Biogödsel som den kallas när den uppfyller rätt kriterier (får inte innehålla föroreningar) är en utmärkt ersättning till handelsgödsel. Biogödsel är bättre än exempelvis flytgödsel när det gäller egenskaper som lukt, smittämnen och spridbarhet. Tack vare de rena substraten ligger halten av olika föroreningar mycket lågt i biogödsel. Dessutom är biogödseln garanterat fri från bakterier som Salmonella och EHEC. Biogödsel luktar betydligt mindre än exempelvis flytgödsel vid lagring och vid spridning. Den minskade lukten kan ha stor betydelse för möjligheten att sprida biogödsel då åkern gränsar intill bebyggelse. Flytande biogödsel är lätt att sprida med få eller inga stopp i spridningsutrustningen.

Senast uppdaterad: