Deltagare

Helsingborgs Stad

Helsingborgs vision är att vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Staden har också målsättningen att ligga i framkant i miljö- och klimatfrågor. En viktig del i detta är den stora strategiska satsning som staden sedan många år tillbaka gör på att öka användning och produktion av biogas.

Kontaktperson
Jens Gille (styrgruppens ordförande)
E-post: jens.gille@helsingborg.se

www.helsingborg.se

St1 Biogas

Energiföretaget St1 har under sommarn 2021 förvärvad 100% av aktierna i E.ON Biofor Sverige AB. Det förvärvade företaget är nu under namnändring till St1 Biogas AB. St1 är nu en ledande aktör inom den svenska biogasmarknaden med en marknadsandel på cirka 30 % inom marknaden för biogasfordon. Verksamheten är geografiskt placerad i södra Sverige samt i Stockholm. Företaget producerar, importerar och exporterar biogas som levereras till kunder genom olika säljkanaler.

Kontaktperson
Dr Björn Fredriksson-Möller
Tel: 070 556 06 75
E-post: bjorn.moller@st1.com

St1 hemsida biogas

SYSAV Utveckling AB

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Sysav behandlar avfall från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av delägarkommuner och entreprenörer. Sysav Utveckling AB är ett helägt dotterbolag som arbetar med forskning och utveckling inom avfallsområdet.

Kontaktpersoner
Kjerstin Ekvall, Avdelningschef Biotec
Tel: 040-635 20 80
E-post: kjerstin.ekvall@sysav.se

www.sysav.se

 

Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.  Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare.

Kontaktperson
Mark Fenzel

www.kraftringen.se

 

C4 Energi/Kristianstad biogas

C4 Energi är en koncern ägd av Kristianstad kommun. Koncernen består av tre bolag varav två dotterbolag. Inom koncernen har vi elavtal, elnät, fjärrvärme & fjärrkyla, fibernät, biogas & biogödsel.

Kontaktperson
Tore Sigurdsson
Tel. 0733-13 48 93
E-post: tore.sigurdsson@c4energi.se

www.c4energi.se

Region Skåne

Region Skåne har tio års samlad erfarenhet av ett övergripande ansvar att se till helheten i utvecklingen av Skåne. I detta ansvar ingår hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur. Region Skåne jobbar också med ett stort antal projekt som att förbättra miljön och klimatet, bevara den skånska naturen och skapa ett ekologiskt hållbart Skåne.

Kontaktperson
Ola Solér
E-post: ola.soler@skane.se

www.skane.se

 

Hushållningssällskapet Kristianstad

Är en medlemsorganisation med 3600 medlemmar. Verksamheten består i huvudsak av fältförsök, forsknings- och utvecklingsprojekt samt rådgivningstjänster inom biogas, bygg, växtodling, ekonomi, miljö, ekologiskt lantbruk, husdjur, teknik, vatten, landsbygdsutveckling, mat och hälsa samt trädgård. Hushållningssällskapet är vidare ägare till Önnestadgymnasiet som ger gymnasial och yrkeshögskoleutbildningar med fokus mot naturbruk.

Kontaktperson
Anita Gunnarsson
Tel: 0761-40 60 92
E-post: anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se

www.hushallningssallskapet.se

 

Hässleholms Kommun

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas. Hässleholms kommun är en knutpunkt och mötesplats som präglas av förändring och utveckling, genom öppenhet gentemot omvärlden och nyfikenhet på det nya.

Kontaktpersson
Eva Hedenfelt
E-post: eva.hedenfelt@hassleholm.se

www.hassleholm.se

 

LTH

Avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet finns på Kemicentrum i Lund. Avdelningens forskning innefattar olika aspekter av miljö-, analytisk-, livsmedels-, medicinsk-, och industriell bioteknik, och består både av grundforskning och mer tillämpad forskning. På avdelningen för miljö- och energisystemanalys utförs bland annat systemstudier av biogassystem, ofta med hjälp av livscykelanalys.

Kontaktperson
Mikael Lantz
E-post: mikael.lantz@miljo.lth.se

www.miljo.lth.se

 

Lunds Kommun

Lund präglas till stor del av universitetet, som ett internationellt centrum för utbildning, forskning och utveckling. Detta kombineras i Lund med ett starkt forskningsbaserat globalt näringsliv. Den stora rörligheten hos studenter, forskare och våra kommuninvånare bidrar till att skapa mångfald och göra Lund till en mötesplats för dialog och engagemang.

Kontaktperson
Matz Hagberg
Tel: 046-35 55 37
E-post: matz.hagberg@lund.se

www.lund.se

 

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som har ett brett ansvarsområde. Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Biogas är en viktigt arbetsområde.

Kontaktperson
Johannes Elamzon
Tel: 010-22 41 733
E-post: johannes.elamzon@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se

 

Malmö Stad

Malmö är en mycket attraktiv stad med stora möjligheter till både lärorika och lustfyllda upplevelser. Staden är ett intressant besöksmål ur flera olika aspekter — omvandlingen från industristad till kunskapsstad, hållbar utveckling, infrastruktur, högskolan, kultur- och nöjesturism, för att nämna några.

Kontaktperson
Per-Arne Nilsson
Tel: 040-34 20 30
E-post: per-arne.nilsson@malmo.se

www.malmo.se

 

NSR AB

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag. NSR arbetar med återvinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster. Dessutom driver NSR anläggningar för returpapper, returplast, biogasproduktion samt hantering av farligt avfall.

Kontaktperson
Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se

www.nsr.se

 

NSVA

Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle och målet för vårt arbete på NSVA. Vi är ett interkommunalt VA-bolag som bildades 2009 ur ett antal kommuners VA-verksamheter och ägs idag till lika stora delar av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp.

Kontaktperson
NN

www.nsva.se

 

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsplanering, trädgård och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här bedrivs även omfattande forskning. Tre av SLUs fyra fakulteter har verksamhet i Alnarp.

Kontaktperson
Thomas Prade, Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Tel: 040-41 51 57
E-post: thomas.prade@ltj.slu.se

www.slu.se

 

RISE – Research Institute of Sweden

RISE är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. RISE jobbar brett med biogasforskning och -utveckling och täcker in stora delar av biogasområdet i sina forskningsområden och sin forskningskompetens. Vi utför även tekniska tjänster såsom t.ex. substratkarakterisering, processutveckling, gasanalyser, certifiering av rötrest, metanutsläppsmätningar och kalibrering av gasdispensrar.

Kontaktperson
Jonas Dahl
E-post: jonas.dahl@ri.se

www.rise.se

Eslövs Kommun

Vårt geografiska läge med tradition av mycket småföretagande kombinerat med ett antal stora företag ger goda möjligheter. Eslöv ska präglas av ett aktivt näringsliv. Om Eslöv ska fortsätta att vara en framtidskommun måste den konkurrera med kunskap, kreativitet och kompetens.

Kontaktperson
Kenneth Kallin
Tel: 0413-62415
E-post: erika.fjelkner@eslov.se

www.eslov.se

 

Vellinge kommun

Vellinge kommun ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen. Hos oss har du nära till både naturen och en stor arbetsmarknad. Vi är stolta över några av Sveriges finaste stränder, nöjda invånare, ett välmående näringsliv och ett rikt kultur- och föreningsliv.

Kontaktperson

E-post: linn.huitfeldtrygdberg@vellinge.se

www.vellinge.se

 

 

Senast uppdaterad: