Studiebesök i Danmark med projektet Green2Feed

Den 17 och 18 november var vi med projektet Green2Feed och Vall på slätten på studiebesök i Danmark. Ett drygt 20tal intresserade deltagare från akademin, biogasföretag och lantbruket besökte först Nature Energy, ett mycket expansivt danskt biogasföretag med huvudkontor i Odense. Efter en intressant presentation om företagets utvecklingsresa och framtidsplaner fick vi besöka biogaslabbet och Midtfyns biogasanläggning. Nästa dag gästade vi Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum. Här forskas kring biomassa för energi och bioraffinaderi, exempelvis vall. Första stoppet var demonstrations-bioraffinaderiet och därefter universitetets biogasanläggning. Dagen avslutades med ett tankeväckande seminarium med professor Uffe Jörgensen som även leder centret för cirkulär bioekonomi.

Studieresan arrangerades i samarbete mellan SLU Alnarp, SLU Partnerskap Alnarp och Biogas Syd, Skånes Kommuner. Resan har varit en aktivitet inom projekten Green2Feed (Energimyndighetens BIO+) och Vall på slätten (SLF).

 

17 nov, besök hos Nature Energy

Besök av Headquaters och biogaslabbet

Studieresans första stopp var hos Nature Energy. Företaget utvecklar, bygger och driver biogasanläggningar och har ett eget biogaslabb där man testar bl a nya biogassubstrat – en fråga som är del av Green2Feed projektet. I dagsläget äger Nature Energy 11 biogasanläggningar i Danmark och är på gång att etablera sig bland annat i Nederländerna, Frankrike och Sverige. Nature Energy producerar biogas i stor skala från olika jordbruksbaserade råvaror såsom gödsel, betmassa, majs och halm. Vi fick ta del av en mycket intressant presentation om företagets utvecklingsresa och framtida planer. Lasse Bord Schmidt berättade hur affärsmodellerna för Nature Energys storskaliga biogasprojekt skiljer sig åt mellan länderna beroende på strukturella förutsättningar inom lantbruket och styrmedel. Vi fick även höra att Nature Energy har stora planer på att under 2023-2026 komplettera samtliga biogasanläggningar med biologisk methanisering – till det tänker man använda Power2X från överskottsel från vindkraft.  

Länk till Lasse Bork Schmidts presentation Nature Energy the expansion into international markets

Rundvisning på biogaslabbet tydliggjorde fördelarna med storskalighet – att ha labbresurserna i den utsträckningen in-house tyckte många i studiegruppen var en riktig bra tillgång för den dagliga driften men även i utvecklingsarbetet.

Besök på Nature Energys biogasanläggning Midtfyn

Därefter besökte gruppen Nature Energys biogasanläggning Midtfyns som bedrivs i huvudsak. Huvudsakliga biogassubstrat för denna anläggning är flytgödsel och fastgödsel och vi fick bevittna hur avlastning av tanklastbilar med gödsel och fyllning med biogödsel går till i stängda utrymmen. Det minimera luktemissioner och metanslipp.

18 nov, besök hos Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi i Foulum, med biogasanläggning och bioraffinaderi

Besöket av bioraffinaderiet

Först besökte vi bioraffinaderiet. Raffinaderiet kan processa ca 10 ton grön biomassa per timme och anläggningen producerar bland annat grönt protein från gräs och baljväxter. Det gröna proteinet används i utfodringsexperiment med grisar och fjäderfä. Den ena delen av pressresterna – fiberfraktionen användas som foder till idisslare. Restprodukten ”brunjuicen” som kvarstår efter att det gröna proteinet utvunnits ur grönjuicen blir substrat för biogas- och biogödselproduktion men kan även användas som råvara för tillverkning av biomaterial. Det fanns många likheter med Växtproteinfabriken i Alnarp, men anläggningen är i större skala och man har varit igång ett längre tag. Etableringen av bioraffinaderiet i Foulum har möjliggjorts genom bidrag från olika stiftelser och företag, bland annat Arla, Danish Crown, Region Midtjylland och Århus universitet.

Översiktlig presentation av Bioraffinaderiet: Green Biorefining Demonstration Scale Platform

Gruppen tog sig sedan vidare till universitets biogasanläggning. Anläggningen har två reaktorer, 1 a 1200 m3 med 40 dagars uppehållstid och reaktor 2 på 3000 m2 och 30 dagars uppehållstid. Båda är termofil (52 °C). I anläggningen rötas bland annat fastgödsel, men även flytgödsel, halm och andra substrat, exempelvis restströmmar från bioraffinaderiet. Vi biogasanläggningen finns även försöksanläggning där olika metoder för biologisk methanisering testas  – 1) direkt injektion av vätgas, 2) fermentering med speciella kulturer, 3) katalytiskt och 4 kemisk för att producera metanol.

Det blev många frågor och engagerade diskussioner om allt från tekniken till hur substratsammansättningen påverkar sammansättning och tillgänglighet av näringsämnen i biogödseln.

Seminarium med Uffe Jorgensen, Center for Cirkulär Bioekonomi i Foulum

Uffe presenterade först hur själva centret är uppbyggt och hur verksamheterna är kopplade till varandra.

Länk till hans presentation: Intro CBIO 2022 

En särskilt intressant punkt i Uffes presentation och efterföljande diskussion var forskningsresultaten som visade hur hållbar intensifiering av vallodling kan bidra till ökat tillgång till biomassa OCH samtidigt leverera andra positiva ekosystemtjänster som minskad kväveläckage.

Thomas Prade. associerad professor vid Department of Biosystems and Technology, på SLU och projektledare för Green2Feed presenterade kort växtproteinfabriken i Alnarp, projektet Green2Feed och andra projekt med koppling till bioraffinaderiet Presentation G2F mm.

Annie Drottberger, doktorand vid SLU Alnarp presenterade resultat från projektet ”Vall på slätten”. Inom ramen av projektet har Annie bland annat genomfört en enkätundersökning om vallproduktion på slätten med lantbrukare – vilken nytta ser lantbrukarna med vallproduktion och vilka hinder. Se hennes presentation Vall på slätten för mer information och resultat.

Nedan hittar du några vetenskapliga artiklar och presentationer som forskarna har skickat till oss i efterhand. Det är i första hand forskning kopplat till bioraffinaderiet

Andrade, 2022: Process Integration and Techno-Economic Assessment of a Green Biorefinery Demonstration Scale Platform for Leaf Protein Production

Djomo_2020_Green proteins An energy-efficient solution for increased self-sufficiency in protein in Europe

Uffe Jørgensen, 2022: Coupling the benefits of grassland crops and green biorefining to produce protein, products and services for the green transition

Stodkilde, 2021: Biorefined organic grass-clover protein concentrate for growing pigs Effect on growth performance and meat fatty acid profile

Publicerad:

Skriv en kommentar