Ny studie tittar närmare på att omvandla parkavfall till biogas

Under 2013 – 2014 har Lunds kommun, SLU Alnarp, Lunds universitet och SYSAV genomfört ett projekt med syftet att undersöka det bästa sätter att hantera park- och trädgårdsavfall. I studien har avfallet karakteriserats som fastbränsle respektive biomassa som anses vara bättre lämpat för biogasproduktion. Projektledare Markus Paulsson på Lunds kommun säger så här om de framtida möjligheterna:

”En slutsats är att det finns en potential att använda park- och trädgårdsavfall för biogasproduktion, men att hanteringen av materialet spelar stor roll för utfallet. Smuts och grus försämrar både värmevärdet och biogaspotentialen på material så det är viktigt att hålla det så rent som möjligt.”

Rötningsförsöken på det utsorterade materialet visar på en stor variation på mängden metangas (65 – 400 ml CH4/g VS) vilket ligger både under och över den potential som redovisas i tidigare litteratur. Det tros bero på en viss mängd föroreningar i proverna i form av jord m.m.

Publicerad:

Skriv en kommentar