Mellangrödor till biogasproduktion – nytt informationsmaterial!

Biogas Syd har inom ramen för projektet BIOGASSYS och i samarbete med Biomil, SLU Alnarp och Jordberga Biogas tagit fram ett informationsmaterial om mellangrödor. En mellangröda definieras som en gröda som växer mellan två huvudgrödor. Mellangrödan odlas, likt en konventionell fånggröda, när odlingsmarken i normalfallet ligger obrukad. Den fångar därmed upp det kväve som föregående gröda lämnat i marken och minskar på så vis näringsläckaget från lantbruket. I materialet beskrivs mellangrödor som skördas för biogasproduktion istället för att myllas ned i marken vilket normalt är fallet med fånggrödor.

Ett odlingssystem som kompletteras med en skördad mellangröda i växtföljden har därmed potential att båda minska övergödningen och bidra med ett hållbart biogassubstrat. I Skåne, såväl som i Danmark och Tyskland, forskas intensivt på nya innovativa odlingssystem med mellangrödor. På Söderslätt vid Trelleborg pågår odlingsförsök med mellangrödor, med syftet att utvärdera huruvida mellangrödor kan komma att bli ett av huvudsubstraten i Sveriges största biogasanläggning, SBI Jordberga Biogasanläggning.

Informationsmaterialet finns att ladda ner här: Mellangrödor till biogasproduktion201506.

Publicerad:

Skriv en kommentar