Att kommunicera biogödsel

Biogödsel en komplex fråga där flera regelverk och aktörer berörs. Att kommunicera biogödsel kan därför vara en utmaning. För att underlätta kommunikationen kring biogödsel har en kommunikationsstrategi tagits fram.

Biogödsel är ett utmärkt gödningsmedel som uppstår under rötningsprocessen. Genom biogödsel sluts kretsloppet av växtnäring när fosfor, kväve och kalium återförs till odlingsmark. Även mullämnen och mikronäringsämnen som zink, man­gan, koppar och nickel återförs. Alla dessa ämnen är viktiga för växter, djur och människor. Det är också en förutsättning att vi får avsättning för biogödsel för att det ska vara lönsamt att producera biogas.

Genom workshops där biogödselaktörer från hela landet bjudits in att delta, har synpunkter och kunskaper samlats in. Dessa har resulterats i en strategi som behandlar vilka frågor som är mest kritiska och vilka målgrupper som berörs. Strategin tar också upp vad som ska uppnås med kommunikationen, vilka budskap som bör kommuniceras till vem och på vilket sätt. Avsikten och förhoppningen är att alla organisationer och intressenter som arbetar med biogödselfrågan ska använda kommunikationsstrategin. På så sätt blir kommunikationen mer tydlig och enhetlig.

Kommunikationsstrategin har tagits fram av Biogas Syd i samarbete med finansiärerna Avfall Sverige, Sysav Utveckling, LRF Skåne, C4 Energi/Kristianstad biogas och Länsstyrelsen Skåne. Projektet har huvudsakligen finansierats av Region Skånes utvecklingsmedel för biogas.

Kommunikationsstrategin hittar du här nedanför.

Dokument

Kommunikationsstrategi_biogödsel150706

Publicerad:

Skriv en kommentar