Klimatneutral eller mer? En potential- och konsekvensanalys av en ökad andel gödselbaserad fordonsgas i Skåne

Läs LTHs rykande färsk rapport om skånsk biogas från gödsel och kravställning i transport- eller drivmedelsupphandling.

Sverige har ambitiösa mål om att sänka utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med hela 70% fram till år 2030. Vissa organisationer så som Skånetrafiken har redan fasat ut de fossila bränslena och siktar i nästa steg på att bli klimatneutrala. Produktion av biodrivmedel och elektricitet för med sig vissa utsläpp av växthusgaser – att endast ta bort de fossila bränslena räcker därmed inte. Klimatneutralitet kräver mer!

Biogas från gödsel är det enda drivmedel som har potential att sänka emissionerna av växthusgaser med mer än 100% ur ett systemperspektiv. En organisation som satsar på klimatneutralitet i sina transporter skulle därför kunna använda gödselbaserad biogas för att kompensera utsläppen från andra drivmedel.

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har studerat förutsättningarna för att öka produktion och användning av gödselbaserad biogas i Skåne. Biogassystemet är dock mer än bara produktion av fordonsgas. Det är ett lokalt-/regionalt kretslopp som också inkluderar avfallshantering och cirkulering av näringsämnen och börjar stora användare av biogas ställa krav på specifika substrat kan det få konsekvenser för andra delar av systemet. Därför har forskarna dessutom analyserat vilka konsekvenser sådana krav skulle kunna få för det skånska biogassystemet i sin helhet. Studien har finansierats av Avfall Sverige, Skånetrafiken och Region Skåne och resultatet visar bland annat att

  • den skånska biogaspotentialen från gödsel uppgår till cirka 330 GWh varav endast några procent används idag.
  • det finns goda möjligheter att använda en mindre del gödselbaserad biogas för att producera en klimatneutral biogas.
  • det är teoretiskt möjligt att använda gödselbaserad biogas för att klimatkompensera Skånetrafikens övriga emissioner. Detta kräver dock stora mängder gödsel i biogasmixen vilket i närtid skulle kunna medföra negativa konsekvenser för nuvarande produktion. Bland skulle det kunna försämra möjligheterna till att behandla avfall och recirkulera näringsämnen. Det riskerar också leda till en totalt sett minskad produktion av biogas i befintliga anläggningar.

Skånetrafiken och andra användare av biogas bör fokusera sina krav på klimatnytta och inte specifika råvaror och teknik. Dock kan det finnas skäl att komplettera sådana krav med krav på att en viss andel av biogasen ska komma från hushållsavfall för att gynna en cirkulering av näringsämnen och stärka de skånska anläggningarna konkurrenskraft

Kartan visar den skånska biogaspotentialen från gödsel på kommunnivå.

Rapport Biogas från gödsel LTH nov 2020

Projektet har finansierats av Region Skånes Regionala utvecklingsmedel för Skånes Färdplan för Biogas, Skånetrafiken och Avfall Sverige.

              

Publicerad:

Skriv en kommentar