Hur långt kan en gasbil köra på en påse matavfall?

Svar: nästan 4 kilometer. Detta är ett av de många nyckeltal som uppdaterats och tagits fram i ett projekt som genomförts under 2014. Nyckeltalen ska fungera som ett stöd i arbetet med kommunikation kring matavfallsinsamling. De ska även göra det lättare för den enskilde avfallsgenereraren att se den nytta som utsortering av matavfall ger.

Matavfall är en viktig resurs i omställningen till ett hållbart samhälle. Då matavfall bryts ner bildas både den förnybara energikällan biogas och det näringsrika gödningsmedlet biogödsel. På nationell nivå finns en stark styrning för ökad insamling av matavfall från hushåll, restauranger och butiker genom miljömålet ”God bebyggd miljö”. Målsättningen är att samla in 50 % av matavfallet till år 2018 och styr nu dessutom mot användning av matavfallet för biogas- och biogödselproduktion.

I projektet har de nyckeltal branschen efterfrågar, och som på ett lätt sätt illustrerar nyttan med biogas och biogödsel, identifierats och tagits fram. Detta för att visa vilken skillnad den enskildes insats gör. Nyckeltalen kan utgöra ett stöd till ett flertal aktörer såsom kommuner, avfalls- och biogödselaktörer samt myndigheter i deras kommunikation till allmänheten.

– Att motivera invånarna att sortera ut matavfallet är en stor utmaning för många av oss som arbetar med frågan. Många tror att deras insats inte gör någon skillnad. Nu kan vi lättare illustrera vilken nytta varje litet bananskal gör, säger Ann Thorén på Sysav.

Utöver nyckeltal kopplade till biogas och biogödsel innehåller slutrapporten nyckeltal för matavfall, matsvinn och kretslopp. Projektet finansierades av Avfall Sverige, Sysav Utveckling, VA Syd, LSR samt Kretslopp och Vatten på Göteborgs Stad. Projektet genomfördes under 2014 av BioMil och Biogas Syd i samarbete med finansiärerna.

Publicerad:

Skriv en kommentar