Biogasens samhällsnyttor kartlagt i ny studie

Energikontor Norra Småland och Region Jönköpings län har inom ramen för sitt projekt Kraftsamling biogas II låtit analysera vilken samhällsnytta som biogas bidrar med i sin region. Rapporten är en fortsättning på den rapport som presenterades tidigare under året där klimateffekter, luftkvalité etc kartlades. I detta nästa steg har de samhällsnyttor som bedömdes svåra att kvantifiera i första omgången studerats och i möjligaste mån getts ett värde.

Rapporten i sin helhet hittar ni här.

Publicerad:

Skriv en kommentar