Biogas Syd remissvar på Skånes Klimat- och Energistrategi

Klimatsamverkan Skåne, som består av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, har under 2017 tagit fram ett förslag på en ny klimat- och energistrategi för länet. Strategin innehåller utkast till nya regionala mål och åtgärder för klimat och- och energiarbetet i Skåne, och förslaget har precis varit uppe på bred remiss.

Arbetet med klimat- och energistrategin har bedrivits inom Klimatsamverkan Skåne som är en arena för samarbete för ett effektivare klimatarbete i länet. Den nya klimat- och energistrategin ska beslutas till sommaren och till dess kommer den gamla klimat- och energistrategin, som senast uppdaterades 2013, att gälla.

Den nya klimat- och energistrategin för Skåne är menad att ge inspiration, vägledning och stöd i arbetet för att nå Skånes klimatmål. Strategin ska även ge Skånes invånare en tydlig bild av de ambitioner som finns vad gäller utvecklingen inom klimat- och energiområdet.

Publicerad:

Skriv en kommentar