Arkiv: 2015

Skattebefrielsen för biogas förlängd till 2020

Den svenska skattebefrielsen av biogas har nu godkänts av den Europeiska kommissionen t.o.m. utgången av 2020. Skattebefrielse eller skattelättnad av andra hållbara biodrivmedel än biogas har godkänts t.o.m. utgången av 2018. Mer information på regeringens

Publicerad: 16 december, 2015

Läs mer

Lansering av förslag på nationell biogasstrategi

Biogas Syd och Energikontoret Skåne var närvarande då en del av resultatet från projektet Intensifierat Nationellt Biogasarbete lanserades, i form av ett förslag på nationell biogasstrategi. Region Skåne, Swedegas och Energigas Sverige har jobbat med

Klimatklivet ger nya investeringar i biogas

I Naturvårdsverkets första ansökningsomgång för Klimatklivet, regeringens investeringsstöd för lokala och regionala klimatinvesteringar, kammar biogasprojekt hem större delen av de beslutade anslagen. 93 av 123 miljoner går till biogas, både byggnation av nya produktionsanläggningar och nya

Publicerad: 17 november, 2015

Läs mer

Markant ökning av skånsk biogasproduktion 2014

Igår lanserades Energimyndighetens statistik för produktion och användning av biogas och biogödsel 2014 och för Skåne län har det skett en markant ökning under föregående år. Totalt sett produceras det ca 1,8 TWh biogas i

Höstens samrådsmöte gav inblick i pågående arbete

Den 15 september samlades nätverket i Biogas Syd för en halvdagskonferens i biogasens tecken. Medverkade gjorde Lunds Tekniska Högskola, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Skåne och E.ON som berättade vad som är aktuellt i sina organisationer och

Publicerad: 29 september, 2015

Läs mer

Att kommunicera biogödsel

Biogödsel är ett utmärkt gödningsmedel som uppstår under rötningsprocessen. Genom biogödsel sluts kretsloppet av växtnäring när fosfor, kväve och kalium återförs till odlingsmark. Även mullämnen och mikronäringsämnen som zink, man­gan, koppar och nickel återförs. Alla

Välkommen på höstens samrådsmöte!

Den 15 september är det dags för nästa samrådsmöte för Biogas Syds nätverk. På samrådsmötet får vi ta del av den senaste utvecklingen inom biogasområdet och inspireras till fortsatt arbete med detta närproducerade och klimatsmarta energislag.

Borgeby lockade rekordantal besökare

Projektet BIOGASSYS var del av det rekordstora antalet utställare på årets Borgeby fältdagar. Erfarenheterna från projektet i form av Biogasbilagan, informationsmaterial om biogödsel, mellangrödor och biogas till el- och värmeproduktion spreds till lantbrukarna som hade